Palackého 652, Blatná (+420) 383 422 134 ddmblatna@iol.cz

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZŘIZOVACÍ LISTINY
ve znění ke dni 1. ledna 2022
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
zastoupený hejtmanem MUDr. Martinem Kubou
dále jen „zřizovatel“
v y d á v á
tuto
Zřizovací listinu
příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652 (dále jen „organizace“)
schválenou usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 92/2001/ZK ze dne 27. 11. 2001,
ve znění
dodatku č. 1 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 98/2002/ZK ze dne
16. 4. 2002,
dodatku č. 2 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 103/2004/ZK ze dne
30. 3. 2004,
dodatku č. 3 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 257/2005/ZK ze dne
13. 9. 2005,
dodatku č. 4 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 160/2008/ZK ze dne
15. 4. 2008,
dodatku č. 5 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 445/2009/ZK ze dne
15. 9. 2009,
dodatku č. 6 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 234/2012/ZK-32
ze dne 26. 6. 2012,
dodatku č. 7 schváleného usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 304/2014/ZK-12
ze dne 18. 9. 2014
Článek 1
Označení zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice.
Organizace byla převedena na Jihočeský kraj na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.
Článek 2
Název, sídlo a identifikační číslo organizace
Název organizace: Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652
Sídlo organizace: Palackého 652, 388 01 Blatná
Identifikační číslo: 47254891
Článek 3
Hlavní účel a předmět činnosti
Hlavním účelem organizace je: Organizace zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové,
popřípadě tematické rekreační a táborové akce, zajišťuje osvětovou činnost pro žáky, studenty
a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby, včetně otevřené nabídky příležitostných
a spontánních činností.
Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími
institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a mládeže.
Předmět činnosti: Organizace vykonává činnost domu dětí a mládeže.
Článek 4
Statutární orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel jmenovaný radou kraje.
Organizaci zastupuje ředitel v souladu s právními předpisy a v rámci oprávnění daných
zřizovací listinou tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis.
Článek 5
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se organizaci předává k hospodaření
(dále jen „svěřený majetek“)
Svěřený majetek, v členění na nemovitý majetek, movitý majetek, zásoby, finanční majetek,
práva a závazky, je uveden v Příloze č. 1 ke zřizovací listině, která je nedílnou součástí
zřizovací listiny.
Článek 6
Vymezení práv a povinnosti organizace ke svěřenému majetku
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem tak, aby mohla plnit hlavní účel, k němuž byla
zřízena. Organizace je povinna ve vztahu ke svěřenému majetku:
 efektivně a ekonomicky účelně jej využívat,
 pečovat o jeho ochranu a zvelebování,
 provádět jeho inventarizaci v souladu s příslušnými právními předpisy,
 hospodařit s ním v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny zřizovatele.
Veškerý majetek (včetně majetku získaného vlastní činností, darem nebo děděním) nabývá
organizace pro svého zřizovatele.
Podrobnější vymezení práv a povinností je uvedeno v Příloze č. 2 ke zřizovací listině, která je
nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Majetková práva neupravená zřizovací listinou vykonává organizace samostatně v rámci
platné právní úpravy.
Organizace je dále povinna řídit se vnitřním předpisem Jihočeského kraje, pokud je v tomto
předpisu stanovena působnost pro organizace zřízené Jihočeským krajem.
Článek 7
Doba, na kterou je organizace zřizována
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
V Českých Budějovicích, dne 27. listopadu 2001
MUDr. Martin Kuba v. r.
hejtman Jihočeského kraje
Úplné znění zřizovací listiny vydal dne 1. ledna 2022
Jihočeský kraj – krajský úřad
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Hana Šímová v. r.
Poznámka: Příloha č. 1 a doplňky přílohy majetku dle příslušných dodatků zřizovací listiny
jsou v listinné podobě k nahlédnutí v příslušné příspěvkové organizaci.
Příloha č. 2
„Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku“
ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652 (dále jen „organizace“)
1. Vymezení práv a povinností příspěvkové organizace ke svěřenému majetku
Organizace hospodaří se svěřeným majetkem (dále jen „majetek”), uvedeným
v Příloze č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace včetně majetku získaného
vlastní činností nebo darem výlučně pro svého zřizovatele, i s peněžními prostředky
získanými vlastní činností, přijatými z rozpočtu zřizovatele, ze státního rozpočtu,
prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob včetně
prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí, z rozpočtu Evropské unie
a podle mezinárodních smluv z obdobných finančních mechanizmů.
2. Ke svěřenému majetku má následující práva a povinnosti:
2.1 Využívat veškerý majetek k zajištění hlavní činnosti, pro kterou byla organizace
zřízena. K doplňkové činnosti je oprávněna majetek využívat pouze v případech,
nenaruší-li tím svoji hlavní činnost a nepoškodí zájmy vlastníka.
2.2 Pečovat o ochranu, rozvoj a zvelebení majetku.
2.3 Provádět zákonné revize a kontroly majetku.
2.4 Provádět řádnou inventarizaci majetku minimálně v termínech stanovených zákonem
o účetnictví a mimořádnou inventarizaci na základě požadavku a pokynů zřizovatele.
2.5 Umožnit zřizovateli kontrolu majetku kdykoliv, pokud o to zřizovatel požádá.
2.6 Provádět odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem
schváleného odpisového plánu.
2.7 Vzdát se práva a prominout pohledávku v jednotlivých případech do výše 80 tis. Kč
včetně, jedná-li se o nedobytnou pohledávku, nebo jestliže náklady na vymáhání
pohledávky by prokazatelně přesáhly její výtěžek.
2.8 Uzavírat smlouvy k zajištění provozu organizace v souvislosti s činnostmi uvedenými
v čl. 3 zřizovací listiny a povolenými doplňkovými činnostmi v čl. 7 zřizovací listiny
podle skutečné potřeby organizace.
2.9 Provádět běžné opravy, údržbu a zajišťovat investiční potřeby majetku.
2.10 Samostatně zadávat veřejné zakázky, vybírat nejvhodnější nabídky a uzavírat příslušné
smlouvy v souladu s limity stanovenými vnitřními předpisy zřizovatele pro zadávání
veřejných zakázek (veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby
neinvestičního a investičního charakteru).
2.11 Při nakládání s majetkem jednat a samostatně zastupovat zřizovatele v právních
vztazích, zastupovat zřizovatele v řízeních před soudy a orgány státní správy zejména
podle:
 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve
znění pozdějších předpisů, v rámci daném schválenou územně plánovací
dokumentací pro území kraje a zájmy Jihočeského kraje jako vlastníka
dotčených nemovitostí,
 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech evidence motorových
vozidel,
 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, ve věci udělování souhlasu vlastníka ke kácení dřevin rostoucích
mimo les,
 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
 zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3. Práva a povinnosti organizace k nemovitému majetku:
3.1. Využívat majetek pro činnosti, které jsou uvedeny ve zřizovací listině. Příspěvková
organizace nesmí majetek bez souhlasu zřizovatele zcizit, zatížit zástavním právem ani
věcnými břemeny, ani jej vložit do majetku právnických nebo fyzických osob
založených za účelem podnikání.
3.2. Oznámit neprodleně zřizovateli majetek nepotřebný pro další činnost organizace.
3.3. Zpracovávat plán obnovy dlouhodobého hmotného majetku a předkládat jej
zřizovatelskému odboru podle jeho pokynů.
3.4. Uzavírat dohody o narovnání, týkající se nemovitého majetku, pouze s předchozím
souhlasem zřizovatele.
3.5. Uzavírat smlouvy o nájmu týkající se nebytových prostor, nebytových objektů, prostor
sloužících k podnikání, pozemků, a smlouvy o pronájmu reklamních ploch na dobu
určitou, maximálně na dobu pěti let, s výpovědní dobou 2 měsíce, smlouvu lze
vypovědět před uplynutím doby nájmu z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb.,
(dále jen NOZ) i bez uvedení důvodu.
3.6. Uzavírat smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, maximálně na dobu 5 let, a na dobu
neurčitou, s tím, že nájemní vztahy k bytům, zejm. jejich vznik, změny, zánik, práva a
povinnosti, se budou řídit ustanoveními NOZ. Podnájem bytu bez souhlasu
pronajímatele je vyloučen.
3.7. Uzavírat pachtovní smlouvy týkající se nebytových prostor, nebytových objektů
a pozemků na dobu určitou maximálně na dobu deseti let, s výpovědní dobou 2
měsíce, smlouvu lze rovněž vypovědět před uplynutím doby pachtu ze
zákonných důvodů i bez uvedení důvodu. U pachtu zemědělských pozemků je
stanovena výpovědní lhůta maximálně na dobu 12 měsíců.
3.8. Uzavírat smlouvy o nájmu či pachtovní smlouvy týkající se nebytových prostor,
nebytových objektů, pozemků, a smlouvy o pronájmu reklamních ploch na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, smlouvu lze vypovědět i bez uvedení důvodu.
3.9. Uzavírat smlouvy o výpůjčce s právnickými osobami zřizovanými a zakládanými
krajem, na dobu určitou, maximálně na dobu osmi let.
3.10. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně.
3.11. Právo ukončit smlouvy výpovědí bez výpovědní doby zůstává zachováno za podmínek
stanovených NOZ.
4. Práva a povinnosti organizace k movitému majetku:
4.1. Pořizovat, vypůjčovat a půjčovat, najímat a pronajímat majetek v pořizovacích cenách
nedosahujících 1 mil. Kč bez DPH v jednotlivých případech bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele a v souladu s vnitřním předpisem organizace.
4.2. Nabývat movitý majetek darem (peněžním i nepeněžním) pro svého zřizovatele v
hodnotě do 200 tis. Kč včetně v jednotlivých případech bez předchozího písemného
souhlasu zřizovatele.
4.3. Vyřazovat, likvidovat a prodávat majetek do výše zůstatkové hodnoty majetku 50 tis.
Kč včetně v jednotlivých případech, bez předchozího písemného- souhlasu
zřizovatele, pokud tento majetek nebude upotřebitelný v ostatních právnických
osobách zřizovaných a zakládaných krajem.